چند کار که در تنهایی خیلی حال میده

1- دیدن فیلمخب طبیعتا دیدن فیلم خیلی لذت بخشه، من شخصا فیلم های اکشن مثل “جان ویک” رو در تنهایی و تاریکی دوست دارم 2- خوردن پیتزاخب کی هستش که پیتزا دوست نداشته باشه؟ من که خیلی دوست دارم، البته