به نام خداوند لوح و قلم …

هر شروعی پایانی دارد، اما این مهم است از کجا شروع کنی و به کجا برسی، این مطلب به معنای شروع کار من (سید علی طلوع) در سایت شخصی ام است. “درباره من” سلام دوستان، سید علی طلوع هستم متولد